Modules

Wilt u meer weten over de modules, klik dan op de onderstaande button om meer informatie aan te vragen.

Mobiel VT&H (volledig op iOS)
Met de mogelijkheid van mobiel handhaven worden bevindingen direct en eenvoudig geregistreerd, waarbij actuele en relevante gegevens ter plekke beschikbaar zijn.

Projectbeheer
Met de module Projectbeheer is het mogelijk uw projecten op een gestructureerde wijze te regis-treren. Daarnaast heeft u altijd en overal een overzicht van alle lopende projecten. In combinatie met de module tijdregistratie worden tevens de bestede tijd en de
gemaakte kosten inzichtelijk gemaakt.

 

Toezicht en handhaving
Planning op basis van beleid, risico-analyse en naleefgedrag, uitvoering op basis van checklisten, alsmede de gehele administratieve afwikkeling van de toezicht- en handhavingsprocessen is eenvoudig en overzichtelijk.

Locaties
Locaties en inrichtingen worden administratief en geografisch geregistreerd. Dit wordt ondersteunt door de RIHa-standaard, waarbij inrichtingsbestanden op basis van StUF-RIHa worden geïmporteerd en geëxporteerd.

 

Zaaksysteem
Hierin worden metagegevens over de zaak en het zaakdossier geregistreerd. Daarbij is de RGBZ-standaard gevolgd, zodat ook uitwisseling op basis van StUF-ZKN 3.10 mogelijk is. De zaaktype-catalogus volgt qua structuur de ZTC 2.0-standaard en voegt hieraan een eigen product/diensten catalogus (PDC) toe.

Klachten en incidenten
Adequaat reageren op meldingen van burgers en bedrijven kan met de module klachten en meldingen. Meldingen worden geregistreerd en toegewezen, waarbij de voort-gang wordt teruggekoppeld.

Meldingen
Het efficiënt registreren van meldingen en het toetsen op voorwaarden, normen, inrichting-gegevens en wet- en regelgeving heeft een positieve invloed op de bedrijfsvoering en dienstverlening.

Advies
Met de juiste en volledige geregistreerde en gecommuniceerde gegevens kan een goed advies aan ketenpartners worden gegeven en een zaak correct worden afgehandeld.

 

CRM
Snel en overzichtelijk alle klantgegevens en contactmomenten registreren om het relatiebeheer te optimaliseren en om (relatie) infor-matie op te bouwen en te delen met collega's.

 

Email-integratie
Met deze module kan het
e-mailverkeer volledig worden geïntegreerd met het document-beheer. Een mail kan op deze manier worden opgeslagen bij een zaak of project.

Scan
Met de scan module is het eenvoudig om papieren post te digitaliseren. De papieren post wordt bekeken en geregistreerd. Ook zijn de documenten gemakkelijk te koppelen aan een zaak, persoon of bedrijf. Zo wordt er eenvoudig een dossier gecreëerd en is informatie snel terug te vinden. ​

 

Barcode
De module barcode kan automatisch documenten herkennen en koppelen aan de juiste regi-stratie. Wanneer een document retour komt en deze wordt inge-scand wordt deze automatisch gekoppeld. 

 

 

Agenderen
Met deze module is het eenvoudig om de agenda van vergaderingen op te stellen en afspraken te beheren. Door koppelingen kan er gebruik worden gemaakt van alle informatie uit zaken en bestanden. Informatie kan gemakkelijk worden gedeeld met collega's.

Postregistratie
Met de module postregistratie wordt de ontvangen post digitaal geregistreerd. Zo kan een document gescand en toegewezen worden aan de behandelaren, om vervolgens te worden verspreidt onder de betrokkenen.

Telefoonintergratie (VoIP)
Door middel van deze module is het eenvoudig om een telefoongesprek te integreren met het bedrijf-informatiesysteem.  

Digitale handtekening
Met de module digitale hand-tekening kunnen documenten waarin handtekeningen vereist zijn digitaal worden beheerd. De digitale handtekening voorkomt fraude. 

Bestuurlijke besluitvorming
Met deze module vindt het besluitvormingsproces digitaal plaats. Vanaf de binnenkomst tot aan de publicatie. Op deze manier bent u altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken en niet meer afhankelijk van de aan-wezigheid van een collega.

 

 

Cliëntvolgsysteem
Met deze module is het nog makkelijker om zicht te hebben op alle relevante activiteiten die zich afspelen bij het begeleiden van cliënten. 

GenConnector (ESB)
Gegevens uitwisselen bevordert de gegevenskwaliteit en efficiëntie. Ge-certificeerde StUF-koppelvlakken en andere standaarden vormen hier-voor de basis. Door GenConnector te gebruiken kunnen meerdere systemen met elkaar communiceren. 

 

Brievenwizard
Op eenvoudige wijze standaard-brieven opstellen die vaker ver-stuurd moeten worden: variabele gegevens zoals naam, adres en datum worden automatisch ingevuld.

 

PowerReport
In onze online helpdesk applicatie kunnen incidenten, wijzigingswensen en vragen worden aangemeld en worden gevolgd. Ook is het mogelijk om op de hoogte te blijven van storingen, wijzigingen en nieuwe releases.

Samenwerkingsportaal
Het interactieve samenwerkings-portaal biedt overheidsinstanties de mogelijkheid om met elkaar samen te werken. Daarnaast wordt aan alle deelnemers op een eenvoudige wijze inzicht verschaft over de laatste stand van zaken aangaande de gezamenlijke werkzaamheden.

 

Bodemmeldingen
Meldingen van de toepassing van grond, bagger en bouwstoffen van het meldpunt bodemkwaliteit worden geïmporteerd of geregistreerd.

Digikoppeling voor OLO 
De betrouwbaarheid van een ebMS-koppeling voor aansluiting op het OLO is een voorwaarde voor efficiënte communicatie over vergunningaanvragen en meldingen met burger en bedrijf. Door een ESB te gebruiken kunnen meerdere syste-men met elkaar communiceren. 

 

Subsidie
Subsidie-aanvragen kunnen gemakkelijk elektronisch worden aangevraagd, geregistreerd en worden afgehandeld.

Rapportwizard
Deze module biedt zowel de gebruiker als de beheerder de mogelijkheid zelfstandig, een-
voudige of meer complexe overzichten en rapportages te genereren.

APV
Ondersteuning voor de afwikkeling en controle van vergunning-aanvragen en ontheffingen in het kader van openbare orde en veiligheid.

Heffingen
Heffingsaanvragen registreren en behandelen kan in de module heffingen. 

Prioritering
Het gebruik van weegfactoren en prioritering op basis van beleid, risicoanalyse en naleefgedrag geeft zowel voor de frequentie als voor de inhoud de mogelijkheid de leef-omgeving efficiënt te bewaken.

Planning
Automatische planning van vergunningverlening en cyclisch toezicht op basis van beleid, risicoanalyse en naleefgedrag biedt de basis voor kwaliteit en een efficiënte bedrijfsvoering.

Locatiewizard
De Locatiewizard leidt de gebruiker door het proces van de registratie van een Locatie of Inrichting. De wizard maakt inzichtelijk welke elementen nodig zijn om het bestand compleet te maken.

Zaakwizard
De zaakwizard leidt de gebruiker stapsgewijs door de zaakregistratie. Gestuurd door het zaaktype en het gewenste product maakt de zaak-wizard direct inzichtelijk welke ele-menten nodig zijn om de volledig-heid en correctheid van de zaak-registratie te garanderen.

Alfresco
Het gebruik van Alfresco als DMS-engine welke door Genetics is ingericht volgens het standaard RGBZ gegevensmodel, biedt een solide basis voor een archief-waardige opslag en beheer van documenten. 

Publicaties
Vergunningen, bekendmakingen en meldingen kunnen vanuit het proces naar diensten zoals het GVOP, MijnOverheid en de eigen website worden gepubliceerd. Bijvoorbeeld via standaard uitwisselingsformaten zoals IPM.

Stoffen
Stoffenpakketten kunnen eenvoudig worden geregistreerd. Deze spelen bijvoorbeeld bij de toetsing van bodemonderzoeken een rol.

 

Watertoets
Met de module watertoets kunnen waterhuishoudkundige belangen worden afgewogen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.

Bodem
Administratieve en geografische registratie van bodemlocaties: 
onderzoeken en analyse-resultaten volgens het SIKB versie 11/12.

KCC
Het KCC-portaal biedt snel inzicht in de lopende procedures vanuit een klantperspectief en kan worden gebruikt om nieuwe product zaken te registreren.

Taken
Deze worden vanuit een zaaktype gegenereerd of door een gebruiker aangemaakt en toegewezen. Met dit mechanisme worden, buiten de workflow om, werkzaamheden gepland, toegewezen en gesig-naleerd.

Dashboard
In het dashboard verschijnen
overzichten en rapportages die snel en gemakkelijk omgezet worden naar een grafische representatie in de vorm van diverse diagrammen.

 

Drank en Horeca
Gemeenten worden ondersteund in hun vergunning- en toezichtstaken bij inrichtingen waar alcohol verkocht of geschonken wordt.

Bijzondere wetten
Effectieve registratie van vergunningen, toezicht en
opsporing bij bijzondere wetten zorgt voor een goede lokale veiligheid.

Bodemonderzoeken
Bodemonderzoeken in het kader van de wet bodembescherming
kunnen gemakkelijk worden geregistreerd.

Mobiel Toezicht en Schouw
Schouwdata van de periodieke inspecties worden opgeslagen
en verwerkt in de eigen schouw-
en handhaving processen.

 

Analyses
Deze module biedt inzicht in bodem- en waterkwaliteit. Er kan informatie worden geregistreerd, opgezocht en vervolgens over-zichtelijk worden gepresenteerd.

Bulkplanning
In één keer een van te voren geselecteerde hoeveelheid locaties of zaken inplannen.  

ITP
De uniformiteit en standaardisatie van de toezichtplanning en uit-voering wordt bevorderd door gebruik te maken van de standaard locatie- en device-onafhankelijke checklistmechanisme.

Leges
Legesbedragen voor vergunningen worden automatisch berekend. De legesonderdelen kunnen in brieven worden opgenomen of geëxporteerd naar een financieel systeem.

 

DMS
Een overzichtelijke opslag van documenten en metagegevens. De structuur is gebaseerd op het standaard RGBZ model.

 

Sharepoint
Het gebruik van SharePoint als DMS-engine, zoals door Genetics volgens het standaard RGBZ gegevensmodel ingericht, biedt een solide basis voor een archief-waardige opslag en beheer van documenten.

 

Water
Voor de vergunningverlening, meldingen, toezicht en handhaving wordt de Waterwet tot in detail ondersteund.

Cockpit
Snel inzicht in zaakgegevens en relaties door een samenvatting van de belangrijkste gegevens vanuit diverse invalshoeken. In één oogopslag alle gegevens op een rijtje.

 

Tijdregistratie
De gebruiker kan direct uren en kosten boeken op de onderhanden zaak, zonder naar een ander pakket te switchen. Budgetbewaking en rapportage maken verantwoording en facturatie eenvoudig.

 

Workflow en procedures
Een zaaktype start automatisch de juiste workflow. De workflow-definitie kan flexibel op de organisatiestructuur en -processen worden afgestemd. De behandeltermijnen en doorlooptijden worden hierbij bewaakt.

 


Facturen
Legesbedragen en precario
factureren kan met de module facturen. Gegevens van debi-teuren worden automatisch ingevuld.

Gis
Een GIS-viewer en tekenprogramma in één: De gebruiker toont gegevens uit externe GIS-bronnen in kaart-lagen, tekent contouren met het tekenprogramma en koppelt administratieve gegevens.