Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Meer informatie hierover is te vinden in onze Privacy Policy Toon Privacy Policy

Akkoord Niet akkoord

Privacy policy & Cookie beleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15-10-2019

IDENTITEIT BEDRIJF

De privacy policy en het privacy beleid is van toepassing op Genetics B.V.

Verder te noemen Genetics.

Contactgegevens:
Voor vragen, opmerkingen en het indienen van verzoeken kunt u contact opnemen met Genetics | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 036-5400850 | www.genetics.nl | Bouwmeesterweg 8 |1333 LC | Almere |

BELEID

Binnen Genetics wordt gewerkt met persoonsgegevens van medewerkers en klanten, voor zover dit binnen de scope van de arbeids- en de klantovereenkomsten valt. Medewerkers en klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat Genetics zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat Genetics ook mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen en digitalisering stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Genetics is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. De directie en medewerkers van Genetics spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy.

Genetics geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Genetics. Dit privacy beleid van Genetics is in lijn met het algemene beleid en de relevante nationale en Europese wet- en regelgeving.

WETTELIJKE KADER

De directie van Genetics is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden de volgende wettelijke kaders:

  • De Europese Verordening de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

UITGANGSPUNTEN

Genetics gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Genetics houdt zich hierbij aan de rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, waardoor persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Rechtmatig houdt in dat:

  • er toestemming is van de betrokkene;
  • de verwerking is noodzakelijk op verzoek van overeenkomst;
  • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van betrokkene of andere natuurlijke personen te beschermen;
  • de verwerking is noodzakelijk ter vervulling van een taak van algemeen belang of openbaar gezag;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.

Behoorlijk en transparant houdt in:

  • er moet duidelijk zijn voor de gebruikers dat er gegevens worden verwerkt;
  • het moet duidelijk zijn voor de gebruiker hoever de verwerking reikt.

DOELBINDINGSPRINCIPE

Genetics zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

DATAMINIMALISATIE

Genetics verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Genetics streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

OPSLAGBEPERKING

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Bewaartermijnen worden veelal met klanten afgesproken. Voor de personeelsadministratie geldt een wettelijk bewaartermijn van 7 jaar.  

JUISTHEID, INTEGRITEIT EN VERTROUWELIJKHEID

Genetics werkt met actuele gegevens. Genetics gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door medewerkers met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring), die contractueel gebonden zijn aan geheimhouding en strikt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Genetics voor een passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het ISMS conform de ISO 27001. 

SUBVERWERKING

In het geval van samenwerking met externe partijen, bijvoorbeeld voor hosting, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Genetics afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet en de afspraken met de klant. Genetics controleert deze afspraken ten minste éénmaal per jaar.

 SUBSIDIARITEIT

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt.

PROPORTIONALITEIT

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Genetics honoreert alle rechten van betrokkenen.

PRIVACY POLICY

Genetics heeft privacy hoog in het vaandel staan en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoons-gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Genetics, gevestigd aan Bouwmeesterweg 8, 1333 LC te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken en de bron daarvan: 
Genetics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Geslacht
- Functie 
- Inloggegevens
- Organisatie waarvoor u werkzaam bent
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Welke gegevens er van u worden verwerkt is afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u op onze website gebruikt en welke informatie u aan ons verstrekt. Het niet verstrekken van deze gegevens heeft tot gevolg dat u geen gebruik kunt maken van de hieronder genoemde functionaliteiten van de website of dat wij u niet kunnen helpen bij uw vraagstelling, klacht of het aangaan van een overeenkomst met Genetics.  

Doel verwerking persoonsgegevens: 
Genetics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het kunnen verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen informeren over onze producten/diensten als u hierover vraagt
- Om uw klacht via de website te kunnen registreren en af te handelen 
- Om u de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken voor het klantenportaal van Genetics
- Om onze website en dienstverlening te verbeteren
- Ter uitvoering van klantovereenkomsten
- Ter uitvoering van arbeidsovereenkomsten

Genetics is niet voornemens om persoonsgegevens te verwerken voor een ander doel dat waarvoor deze zijn verkregen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 
Genetics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of wanneer uw toestemming wordt ingetrokken. Voor persoonsgegevens in het kader van de personeelsadministratie van Genetics geldt een wettelijk bewaartermijn van zeven jaar. Voor klantovereenkomsten gelden de bewaartermijnen zoals overeengekomen met de betreffende klant. 

Delen van persoonsgegevens met derden en buiten de Europese Unie (EU): 
Genetics verstrekt zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie (EU) verwerkt.

Persoonsgegevens van kinderen:
Genetics heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies:
Genetics maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Genetics  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks niet met Genetics uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 
Genetics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uw mail wordt dan doorgezonden naar de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Genetics. Genetics heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk;
- Binnen Genetics wordt gewerkt met een ISMS conform de ISO 27001.

Geatomiseerde besluitvorming of profiling:
Binnen Genetics wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming of profiling.