Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Meer informatie hierover is te vinden in onze Privacy Policy Toon Privacy Policy

Akkoord Niet akkoord

PowerBrowser VR

PowerBrowser VR is speciaal samengesteld om de Veiligheidsregio's bij hun taak met betrekking tot risicobeheersing te ondersteunen. Met betrekking tot vergunningverlening, handhaving en toezicht hebben de veiligheidsregio's zowel een adviserende als uitvoerende rol, waarbij een goede informatievoorziening belangrijk is. Door de volledige integratie van een GIS-module die zowel informatie uit interne en externe geo-informatiebronnen ontsluit, en de integratie van een DMS, heeft de veiligheidsregio met PowerBrowser VR een belangrijk stuk gereedschap in handen.

 Veiligheidsregio's worden door of namens het bevoegd gezag om advies gevraagd bij vergunningaanvragen en ruimtelijke plannen met betrekking tot de veiligheidsaspecten. Wettelijk is dit verplicht waar inrichtingen die onder de Bevi vallen in het geding zijn, waar leidingen die onder Bevb vallen een risico betekenen en waar ontplofbare stoffen als bedoeld in het Vuurwerkbesluit en andere regeliingen worden opgeslagen, vervoerd of anderszins worden behandeld. Maar ook in andere gevallen wordt vaak om advies gevraagd of wordt de veiligheidsregio over risico's geïnformeerd. Het gegeven advies omvat thema's als het plaatsgebonden en groepsrisico, waarbij gekeken wordt naar de mogelijke effecten van calamiteiten bij een inrichting op het directe invloedsgebied en met name op de (beperkt) kwetsbare objecten zoals huizen en gebouwen met mensen die in meer of mindere mate zelfredzaam zijn.

Voor een goed advies is veel, goede en actuele informatie nodig, deels in administratieve en (groten-)deels in geografische vorm. Deze informatie is divers van aard en komt uit verschillende lokale en landelijke bronnen, zoals de BAG, de risicokaart en kaarten waarop de bereikbaarheid van inrichtingen en de aanwezigheid van bluswaterbronnen (OBK's, BBK's, GWT-opstelplaatsen etc.) zijn aangegeven. Afstanden, aanrijtijden en toegangswegen spelen hierbij een rol, maar ook voorzieningen bij de inrichtingen zelf, zoals (de positie van) de sleutelbuis/-kluis, RWA- en noodstroominstallaties, droge stijgleidingen etc., de aanwezigheid, plaats en aard van chemische stoffen etc. Dit gaat dus verder dan algemeen geografische informatie, en speelt niet alleen een rol bij het opstellen van een advies, maar is ook belangrijk als de operationele inzet van brandweer en andere hulpdiensten wordt verlangd. Deze informatie moet dus gegarandeerd 24/7 beschikbaar zijn!

In PowerBrowser VR is door de GIS-module en registratie- en rapportagemodules de juiste functionaliteit bijeengebracht om de Veiligheidsregio de adequate ondersteuning te bieden en de bovengenoemde gegevens te registreren en te ontsluiten. Door de zaakgerichte opzet met flexibel in te richten procedures, de mogelijkheid brieven en documenten te genereren en de rapportagemogelijkheden is PowerBrowser VR dé oplossing voor risicobeheersing door de Veiligheidsregio's. Bovendien wordt PowerBrowser VR in de Cloud aangeboden als onderdeel van het Geonetics concept, een gezamenlijk initiatief van Genetics en Geodan BV, een vooraanstaand leverancier van producten en diensten op geografisch terrein.